اسمس سنگین و فاز بالای نوروز ۹۵

اسمس سنگین و فاز بالای نوروز 95 , اسمس سنگین نوروز 95 , اسمس فاز بالای نوروز 95

اسمس سنگین نوروز ۹۵

هرروزتان نوروز، نوروزتان پیروز، پسوردتان مرموز، اینباکستان پرسوز

ماشینتان لکسوز، لکسوزتان کم سوز، ناهارتان قارپوز، سیگارتان بر پوز

بدخواهتان پفیوز،غمهایتان ریفیوز، اوقاتتان محضوض

برای دیدن  اسمس سنگین و فاز بالای نوروز ۹۵ به سایت ملی کمپ مراجعه فرمایید